Klasický kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami. Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená hodnotou 60°C. Teplota spalín býva v rozsahu 120 až 180 °C. Pri napojení na vykurovaciu sústavu musí byť za kotlom osadené zariadenie pre zabezpečenie dostatočne vysokej teploty vstupnej vody (spiatočky), aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách a následne k nízkoteplotnej korózii teplovýmennej plochy v mieste zaústenia vstupu vody do kotla.
Energia zemného plynu, spaľovaného v týchto kotloch, je využitá na približne 80 %.

Nízkoteplotný kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami, pričom môže pracovať i s teplotami vstupnej vody do kotla 35 až 40°C. Za určitých podmienok môže v kotle dochádzať ku kondenzácii, preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu odolného voči korózii. Väčšinou ide o liatinové článkové kotle. Teplota spalín býva v rozsahu 90 až 140°C. Napojenie na vykurovaciu sústavu môže byť priame bez zmiešavacích armatúr s priamym riadením výkonu kotla podľa vonkajšej teploty.
Využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu sa pohybuje na úrovni 83 %.

Kondenzačný kotol je navrhnutý zámerne pre kondenzačnú prevádzku – priamo v kotle dochádza ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu plne odolného voči korózii. Používa sa nerezová oceľ alebo zliatina hliníka a horčíka. Kondenzát z kotla musí byť trvalo odvádzaný. Využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu, teplota vstupnej vody do kotla nie je obmedzená. Teplota spalín je v rozsahu 40 až 90 °C v závislosti od teploty vstupnej vody tepelnej sústavy a tiež od okamžitého využitia kotla. Pretože teplota spalín je nízka a nestačila by pre vytvorenie dostatočného ťahu v komíne, a tým k bezpečnému odvodu spalín, musí byť v kondenzačnom kotle vzduchový alebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupujúce do komína sú mokré, preto musí byť komínová konštrukcia odolná voči vlhkosti a taktiež vnútornému pretlaku. Kondenzačné kotly, vďaka svojej konštrukcii, umožňujúcej využívať aj kondenzačné teplo spalín, dokáže využiť energiu spaľovaného zemného plynu až na 97 %.

Porovnanie využitia energie obsiahnutej v zemnom plyne v nízkoteplotnom a kondenzačnom kotle (reálna účinnosť kotlov):

porovnanie-vyuzitia-energie